Υπηρεσίες / Μόνωση υπογείων - τοιχίων

Σε νέα υπόγεια η στεγανοποίηση πραγματοποιείται εξωτερικά και εσωτερικά σε αντίθεση με τα υφιστάμενα που πραγματοποιείται μόνο εσωτερικά. Στην εξωτερική πλευρά μετά τη στεγανοποίηση είναι σημαντική η σωστή αποστράγγιση που επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση αποστραγγιστικών σωλήνων. Στην εσωτερική πλευρά η στεγανοποίηση γίνεται συνήθως με κονιάματα τσιμεντοειδούς βάσης επαλειπτικά.